Beheer

Uitgaande van het ontwerpidee wordt een beheersplan opgesteld.

De kracht van een beheersplan:

De bij het ontwerp voorgenomen eindsituatie die t.z.t. in de tuin moet ontstaan wordt in dit plan omschreven en daarbij wordt aangegeven welke maatregelen er genomen dienen te worden om het eindbeeld te bereiken. Naast de ontwerptekening is dit plan dus eigenlijk een geschreven ontwerp en tevens begeleidingsplan.

Voorbeelden:

#1 Op de ontwerptekening staat een haag aangegeven die uiteindelijk 2,00 m hoog en 50 cm breed moet worden. De haag is aangeplant met plantmateriaal van +/- 80 cm hoog. Het beheersplan geeft nu aan dat deze haag jaarlijks tussen mei en oktober 3 maal geschoren moet worden waarbij steeds 2/3 van de op dat moment gegroeide schotlengte wordt afgenomen. In ongeveer het 3e groeiseizoen zal de haag haar uiteindelijke hoogte en breedte bereikt hebben. Vanaf dat moment is het onderhoud - scheren - erop gericht de haag in stand te houden. De in het ontwerp opgenomen haag gaat dus een bepaalde, vooruit reeds bekende, hoeveelheid onderhoud vragen.

<<De haag wordt op bovenstaande manier geschoren omdat er telkens na een scheerbeurt weer nieuwe vertakkingen groeien. Op of bij elke scheerwond komen enkele nieuwe twijgen. Samen vormen deze twijgen, omdat ze doorelkaar groeien, een uiteindelijk zeer stevige haag. Wanneer je de haag te snel op laat groeien heb je een zogenoemde holle haag. De

 

 

 

 terug naar keuzeblad

 

 buitenkant lijkt mooi stevig maar vanbinnen zie je alleen lange rechte takken die pas aan de bovenzijde van de haag, waar je de bovenkant scheert, vertakken. Zo'n haag biedt geen stevigheid, en ook geen goede schuilplek en nestgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren.>>

#2 Op de ontwerptekening is een gazon ingetekend. Het is aangelegd met zoden en de bedoeling is dat het gazon door de kinderen gebruikt gaat worden, vooral om te voetballen. Het beheersplan geeft aan dat dit gazon, dat redelijk belast gaat worden, in voor- en najaar wordt doorgezaaid, in het najaar wordt geverticuteerd, gerold, verder bemest, regelmatig gemaaid - met een aanbevolen maaihoogte - , eventueel besproeid wanneer het erg lang droog weer is, enz. Ook het gazon vraagt dus een regelmatig onderhoud.

Uit het beheersplan kan nu een onderhoudsplan worden gedestilleerd.

Zo is het redelijk overzichtelijk voor u wat er moet gebeuren in uw tuin, wanneer dat moet gebeuren en waar de onderhoudskosten van uw tuin liggen.

<<Terugrekenend kun je aan de hand van een ontwerp ook al bepalen of de tuin al dan niet duur wordt in onderhoud. Je kan dus, nog een stapje verder, de ontwerptekening zodanig aanpassen dat sommige "dure onderhoudshandelingen oproepende" tuinonderdelen eruitgehaald worden en vervangen door relatief goedkopere oplossingen. Op deze wijze wordt wel met de inrichting van Openbaar Groen omgegaan. We spreken hierbij van de relatie tussen ontwerp en beheer.>>